ДУХОВНИ ОБЩЕСТВА ИЛИ СЕКТИ?

Димитър ДИМИТРОВ 
Продължение на темата за духовните общества и „единното съзнание”

В статията си ДУХОВНИТЕ ГРУПИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИННО СЪЗНАНИЕ – МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ, преди време направих снимка на структурата и мотивите, които стоят в основата на т.нар духовни групи за изграждане на единно съзнание.
Уточних целите и стремежите на ръководещите тези групи.
Остана открит въпросът: защо при наличието на такива несъответствия между тези цели и природните закони, заложени в развитието на човека, хората все пак се увличат и не виждат манипулацията. Нещо повече, те до такава степен биват обсебени от тези цели, че започват да си вярват най-искрено, че това е техен личен избор и че този избор е израз на най-висшата им свободна воля!

Какви са инструментите, с които бива захванато тяхното съзнание какво ги държи в тези дълбоки заблуди?

В основата на набелязаните цели пред подобни групи, стоят по правило твърдения, които дойдоха в България чрез т.нар. учение Ню Ейдж. Да си припомним, че писания от това естество, макар и доста редки, идват още в началото на миналия век. В периода на т.нар. промени, след 1989 г, тяхното количество рязко се увеличи, на фона на вече създаденото официално течение за духовно развитие в САЩ Ню Ейдж (Нова Епоха). В тях най-общо казано, се дава информация за устройството на божествения свят, за механизмите, които движат творението като цяло. Използва се терминология и фактология, която няма аналози в досегашната литература и се формират нови представи в човешкото съзнание. В основата на тези писания стои информация, която в голяма степен резонира на въжделенията на човечеството за различен живот, за хармонични отношения, освободени от неправдата и лъжата, бележещи развитието на човешкия вид в периода на познатото обозримо минало. В текстовете са втъкани елементи на дълбоко заложена в същността на човека информация за неговото развитие и стремеж на духа към познание и извисяване. Тя естествено резонира на кодираната в човешките тела вибрация и привлича хората към себе си.
Обръщам внимание и акцентирам върху факта, че в тези писания навлиза терминология, която няма аналог в досегашната литература и в общественото съзнание. Тази терминология започва да формира представи в съзнанието на човека, които нямат аналог в материалния живот. Т.е. те не почиват на основата на научни открития, на опитности на общественото съзнание, на достижения на човешката цивилизация. Това има съществено значение за обяснение на феномена „групово съзнание”.
Ако сте обърнали внимание, в статията си ДУХОВНИТЕ ГРУПИ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДИННО СЪЗНАНИЕ – МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ, съм описал процеса на комуникация между съзнание и подсъзнание и как се формира вътрешното ръководство. Да си припомним – през деня човек трупа информация в съзнанието си. Вечерта, по време на съня, подсъзнанието я обработва, смила и на база смляното (прието и неприето), дава импулс към съзнанието за задачите през следващия ден. И тъй като подсъзнанието работи само чрез картини, този импулс търси картина в съзнанието, за да бъде разпознат. Когато това се случи, човек се намира в онова състояние, познато на всеки – ахааа, това било! Или – Аха, това трябва да свърша днес… така импулсът е разпознат и човекът следва пътеката си.

Какво се случва, когато човек няма нужната опитност и импулсът не може да бъде разпознат?
В него се зараждат състояния, които бихме описали като тревожност, притеснение, страх. Така е винаги, когато един импулс търси да срещне своята „картинка” в съзнанието, за да бъде разпознат. И импулсът, и „точната картинка” в съзнанието са вибрации, при срещата между които, се създава резонанс, който позволява тяхното разпознаване. Докато това не бъде сторено, състоянието на тревожност работи и кара човека да търси, да сравнява, да изследва. Това всъщност е основната част от човешкото съществуване – да открие начин за разпознаване на вътрешното си ръководство.

След това идва следващата стъпка – да реализира това ръководство. Когато и това е извършено, вечерта подсъзнанието преработва информациите, човекът се успокоява по отношение на досегашното си търсене. И… веднага идва импулс за следващото. И така – докато сме живи.

Какво се случва, когато човек няма опитност, т.е. „картинки” за минал опит, по отношение на изследвания процес, в контекста на днешната тема.
Ако не се намери такава картинка, състоянието на тревожност, притеснение, страх, а накрая и на неудовлетвореност се засилват и след определен момент взема застрашаващи размери. Съвсем естествено човек достига до въпроса – има ли смисъл да продължавам в тази посока? Липсата на такива картинки го вкарват в процес на изследване и той бързо може да достигне до изводите от предишната статия. Т.е. до създаване на реална житейска опитност. Но… това не е целта на водачите, на т.нар. „гуру”-та.
Практиката в началото на съществуване на тези групи съществено се различава от тази в следващите периоди. Започва се със събирания, в които всеки бива обгрижван, към всеки се изразява такова отношение, каквото рядко може да се срещне в обществото – на разбиране, приемане, съчувствие и пр. Няма граница между организатори и гости, между водещи и слушащи, между обучаващи и обучавани. Но това е само фасадата. Дълбокият процес започва по време на беседите, лекциите, медитациите, обучения, семинари и пр. форми, по време на които се формират… новите картинки в човешкото съзнание. Хората отначало се запознават, постепенно се настройват и в определен момент изразяват отношението си към предлаганата информация. В този период гуру-тата наблюдават изключително внимателно реакциите и също предприемат промени, водещи до по-висока степен на приемане на предоставяната информация. Най-характерните похвати са вменяването на чувсто за вина, съмнение в собствената стойност, в правотата на личните усещания и преценки. И така, постепенно се формират нови представи в човешкото съзнание, които бавно и сигурно започват да формират „опитност”. Т.е. отношение към идеите, предложени им на тези срещи.

Когато този процес се утвърди, започва следващ етап. Т.нар. вътрешни кръгове от любимци, се облъчват непрекъснато с утвърдените в съзнанието им нови картинки за „новата реалност” и те стават основа и гарант за следващите действия в групата. Започва да се изразява все по-ясно ролята на водачите. Те започват да налагат все по-ясно и по-категорично своите желания над останалите. Много си тръгват, но описаният механизъм привлича нови и нови участници. Огромна роля в този процес се възлага на комуникацията между „старите” и новите членове. Непрекъснатото облъчване (разбирайте, че не се губи връзка с вътрешния кръг за повече от 1 час!!!), поддържа вибрацията на установените норми и правила силна и постоянна. В общуването между самите членове, „старите” кадри сами обясняват, разказват, някои по-близки до гуруто започват да го имитират дори, за това колко са щастливи, колко велико е делото, с което са се захванали, как тази група е в основата на зараждащото се ново световно съзнание и за всичко онова, за което са ги подготвили! Всичко това се представя като уникално, единствено или едно от няколкото подобни общества на планетата.
Тук можем да видим голямата ирония на живота. Когато се запознава с нещо ново, непознато, човек изследва процеса на много нива. Но най-естественото изследване, което дори не отбелязваме съзнателно, е как това нещо, човек или ситуация, се реализира в живота! Този, който ни говори, реализирал ли е идеите си, имат ли те материално проявление?

В тези общества, при формирането им обикновено няма нищо общо между говорене и реални резултати. Говоренето е илюзорно, т.е. под форма на намерения, които нямат материално проявление – нито в опитността на гуруто, нито на членовете. Затова обученията следват едно след друго, повтарят се, утвърждават се постоянни постулати, понякога не се казва и нищо ново. Но присъствието, многозначителните недоизказани намеци, украсени „случки” от личния живот на гуруто, подкрепени от от някои общоизвестни истини, сътворяват в съзнанието на присъстващите поредица от ильозорни картинки, които за всеки съответстват на досегашния му личен опит и са предизвикани от празнотите от информация създадени по време на израстването му като личност.

Особеностите в човешката психика, са в основата на манипулацията в тези общества.
Уточнихме, че гуру-тата са природно интелигентни хора, със силна воля за постигане на определени цели и налагането и над останалите. В действията си те достигат до абсурдни твърдения и откровени глупости по отношение действието и приложението на природните закони в работата на групата! Твърдя най-отговорно, че това те правят съвсем целенасочено, с цел да запазят формированието, което са създали, дори на всяка цена. Без значение колко това може да доведе до объркване жизнената пътека на хората, които са им са се доверили. Дори целта на тяхната работа е единствено тази – чрез поддържане самозаблудите в хората, да постигат своите цели. Които са доста по-тривиални от заявяваните пред членовете на групата.
След като ядрото на групата е вече формирано, разбирайте достатъчно манипулирано за поддържане желаната посока за развитие на групата, започва внасянето на нови елементи, които имат една изключително опасна цел. Налагат се похвати, с които се цели „отрязване” на естествения жизнен поток енергия, който държи човека жив. Подменят се основни закони и правила, по които тече животът и се подменя източникът на тази енергия. Крайните форми на тези цели изглеждат абсурдни, но са факт.

За какво иде реч.

Използвайки информации от посочените източници (Ню Ейдж), внасяйки интерпретации, обслужващи личните им цели, гурута внасят в съзнанието на хората следните няколко твърдения, които считам за недопустима манипулация.

– Карма вече не съществува! Законът на Карма може да бъде подчинен на човешката воля! Човекът може да възнамери и да прекъсне завинаги закона на Карма, движещ хилядолетия неговото колело на превъплъщения! Дойде време, когато можем да спрем действието на този закон!

Това може да стане в следния примерен ред:

Изчистване на всички отношения с близки и роднини – родители, братя/сестри. Това включва прекъсване на ВСЯКАКВИ отношения с тях, след изразяване на личната благодарност за онова, което са направили за вас! Наложително е всеки да намери формата и начина, по които да направи това!

 • Създаване на взаимоотношения между межете и жените от нов тип, основани на пълното разбиране, че емоционалната обвързаност е в основата на формиране на кармата. Осъзнаване и освобождаване на взаимоотношенията от емоционална обвързаност, води до прекратяване натрупването на нова карма!
 • Раждането на деца не само не е задължително!
  ВЪЗДЪРЖАНИЕТО ОТ РАЖДАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за възнамерилите изчистване от кармичност! Децата ги вкарват отново в кармичния цикъл и прекъсва възможността за неговото прекратяване!
 • Отказът от деца е цената, която устремилият се към Възнесение, се налага обективно да заплати. Изборът е – или деца, семейство и нови кармичности, или „Възнесение, Необятност и Безграничност, до самия Източник!” Който направи своя избор, не може да го променя!
 • Формиране на групи от единомишленици, в които отношенията се поставят на обща основа, като основен приоритет имат груповите интереси и съзнание! Личността няма значение за осъществяване замислите и целите на групата! Никой, издигнал се до това ниво на съзнание, не може да поставя някакъв личен интерес или цел, пред тези на групата! Това би означавало липса на разбиране на общите цели и задачи и би означавало снижаване нивото на вибрация на нейните членове! Всеки член на групата е отговорен за своето израстване в личностен и професионален план. Който направи своя избор, не може да го променя! Противното би означавало, че той излиза от състава и целите на групата.
 • Когато човек тръгне по този път за избрани, се налага да замени личните/егоистични цели, с цели в услуга и за добруване на обществото! Прекъснатите отношения с близки и роднини, като непрекъснат източник на карма, се заменят с извисени отношения вътре в самата група. Отношенията се базират на взаимното разбиране за божествеността на всеки един и правото на равнопоставеност помежду им.
 • Липсата на собствени деца, в отношенията с които се генерира постоянна и НОВА кармичност, се заменят с обществена работа с нуждаещи се и други деца, на които ще бъде дадена цялата Безусловна Любов, от която се нуждаят! В отношенията с тях няма да се формира емоционалност, която може да доведе до нови кармичности във взаимоотношенията!

 • Всеки един от групата, в определен момент от своето израстване, ще достигне границата, етапът, в който ще настане дългоочакваният миг! Мигът на Възнесението!
  Мнозина са чували „сакралните” думи на такъв гуру: Аз ще преведа всеки от вас в момента на отпътуването, до последния член на групата! Накрая Пътя ще поема и аз!

  Как ви звучи? Признавам си, че и за мен това е прекалено. Прекалена е манипулативната интерпретация на определени факти. Прекалена е целенасочената подмяна на ценности и стойности с илюзии и откровени глупости.

  Карма – в превод на български – родови проблеми.

Помислете – в продължение на поколения сме натрупвали нерешени проблеми в родовете си. Всяко следващо идване тук е за да намерим решение за тези натрупвания и намирайки такова, да развиваме духа си. Затлачените проблеми не се решават от самосебе си. Понякога това се осъществява в люти битки на материален план. За да намерим решение, ние трябва да влезем в битката. Защото в тази битка ще се запознаем с липсващата информация за нашата опитност, поради която сме се родили точно в този род, на тази земя, под това небе. Нали си спомняте как се осъществява вътрешното ръководство – чрез „срещане” на „картинките” от подсъзнание и съзнание! В тези битки ние изграждаме картинките на своите опитности. РЕАЛНИТЕ картинки! От материалния живот. И те нямат нищо общо с илюзорните картинки, които сме си измислили, слушайки фантазиите на някой около себе си!
Раждането в определен род, на определена земя, е личен избор и той е в СЪОТВЕТСТВИЕ с личностната програма на всеки един! В битките в рода се натрупват опитностите, поради които сме се преродили и в тях се извисява духът ни!
Когато се прекъсне връзката с рода, семейството и близките, възможността да влизаш в отношения с тези, които си видял, че могат да те доведат до изпълнение на жизнената ти пътека, се преустановява! Всяка подмяна на тази възможност те оставя в илюзии и прави невъзможно израстването на духа ти!

От гледна точка на водачите на такива общества, откъсването от корена прави човека лесно податлив на влияние и манипулации, защото силата му вече е отнета. И тъй като природата не търпи празноти, те създават теории, с които подменят жизнената пътека на своите членове. Вместо връзка с родителите – връзка с гуру-то! Вместо връзка с рода – връзка с групата! Вместо деца – ще правим най-красиви неща за другите деца!
И в тази подмяна е най-върховната манипулация, която съм срещал някога някъде!

Но и в такова поведение има съответстваща, донякъде позната логика.

В световен план вървят няколко направления на манипулация и подмяна, с цел контрол и властване над човечеството. Ще маркирам някои за сравнение:
Първото – разрушаване на семейството като място за израстване на духа.
В борбата/взаимодействието между мъжа и жената се формират качества и духът израства. Когато духът израства, човек е на мястото си и манипулациите не влияят на неговото развитие. Той има разбиране за процесите и крачи през света със своето темпо.
Сега разбирате ли защо се обезценява семейството като институция и се толерират разводите/разделите?

За да има повече объркани хора!

Второто – връзката между баща и син. От баща на син се предава кармата и качествата на рода. Тук майката играе ролята да определи нивото на съзнание на мъжа и от нея зависи какви колебания и нови обърканости ще вкара в училището за личности, наречено карма. А когато обществото е под преса или е подвластно на някаква голяма всеобща заблуда, тоталитарно наложена идея или други външни зависимости, както се случва в тези групи, илюзиите и заблудите са всеобщи и групата се стреми към унификация. УНИФИКАЦИЯТА Е УБИЙСТВО ЗА ЛИЧНОСТТА! Но е благодатна почва за постигане на користни цели!

Но дори и стратезите-манипулатари на световните процеси, предлагат един достатъчно продължителен и завоалиран път за постигане на целите си, в който все пак има възможност за израстване на духа и ако човек реши – да не приеме техните подходи! Те налагат обезстойностяване на семейството, кръвосмешението е освободено от преследване в някои страни, педофилията отпада от преследване в други. Мнозина не знаят тези факти, но те се въвеждат бавно и неотклонно, под носа на приспаното човечество! Но никъде не се говори – „не раждайте! Това не влиза в задълженията на човешкия вид!”

Ето още едно “НОВО” твърдение в тези групи, почерпено от библейски мотиви и „обогатено” с Ню Ейдж илюзията –

ВЪЗНЕСЕНИЕ В ТЯЛО!

Прави ми впечатление, а убеден съм, на мнозина от вас също, как терминът Възнесение постепенно обзе съзнанието на хората. Най-общо, идеята кодирана в тази дума се състои в представата, че след него, ние ще сме „някъде другаде”, като това място и състояние се описват с различни думи. Един от термините е Сливане с Източника, често се правят препратки към описанието НИРВАНА от източните митологии.
Описаните в Библията случаи на възнесение, създават внушението за процес, при който човекът си е завършил програмата на земята и съзнателно напуска тялото си. И тъй като става дума все за библейски герои, въображението на човек се разпалва и започва да съчинява „картинки”! Но както вече разбрахме, картинките без опитност в материалното, всъщност са в основата на илюзиите и самозаблудите на хората. „Майсторството” на тези гурута всъщност се състои в това, да „помагат” на подопечните си в създаването на тези илюзии, което осигурява безсъмненото властване над тях!

Новото в концепцията за Възнесението, което се внася сега в съзнанието на млади и неопитни хора е, че то може да се осъществи заедно с физическото тяло! Реално, както си го представя човешкия ум!!! За разлика от библейските герои, при които тялото се е анихилирало. И още по-важното в случая – гуруто познава този процес и ще помогне и на останалите да го осъществят!!!

Ще оставя този факт без коментар. Имал съм преки взаимоотношения с такива хора и знам как разсъждават и как постепенно, когато няма отпор, битка за Истината, в определен момент и те самите започват да си вярват! Това се изразява в сътворяване на все по-абсурдни твърдения в описаната посока и налагането им като модели в групите. И в тази посока те придобиват все по-фини опитности, инструменти и възможности за контрол и манипулация на съзнанието на своите подопечни.
А в основата на всичко стои един единствен факт – когато в основата на едно творение стои илюзия (непроверен в материалното факт), за да съществува, му е необходимо ежедневно, ежеминутно захранване с нови илюзии. Така може да се сътвори цяла нова концепция от илюзии и заблуди, която привлича чрез празнотите в съзнанието им нови хора, за да ги попълват чрез натрупване на опитност.

Но опитността в такива групи не води до намиране решения на реални житейски ситуации. Опитността там, спира ественото развитие на личността, която сме дошли да съградим, за да израстне духът ни. Това води в крайна сметка до спиране развитието на духа!

Една аналогия със стремежа на световния елит да държи в подчинение цялото човечество:
В началото на 90-те години, този процес на откъсване от родовите традиции и корени, се осъществяваше от различни религиозни секти, които трябваше да бъдат внедрени в обществото ни! Помня сектата на Муун, различни църкви и пр. Техните цели, инструментариум и структури, не се различават от описаните тук. За радост, в голяма степен нашето общество ги отхвърли, като неподходящи за нашите земи. Защото българинът трудно се поддава на илюзии отвън.

Онова, което не успяхме да видим и все още не искаме да разпознаем, доведе до формиране на подобни образувания от хора, от родени на тази земя местни „гуру”-та, чрез които всъщност продължава да се прокарва идеята на глобалистите – обезстойностяване на семейството, прекъсване връзката с рода и подмяна на традиционни, утвърдени човешки ценности с измислени, илюзорни представи за живот, който няма съответствие с нивото на свръхсъзнателния човешки разум на земята, който по тази причина, не може да бъде осъществен! Има известно различие в терминологията със сектите от 90-те, но смисълът е един и същ – откъсване на човека от реалността и корените му, за да бъде лесно управляван и манипулиран!
Като не могат да ни унищожат отвън, ще си намерим предател отвътре…

******************************************************

Времето на илюзиите минава! На илюзионистите – също! На подобен род общества, подвластни на чужди и собствени илюзии – също!

Ако видите в описаните методи неща, които са валидни и за вас – ето ви отправна точка за личностно израстване!

Задължение на всеки е да развива личността и духа си, да открие и промени илюзиите в живота си с реални опитности, на база личностното си израстване и развитие.
За да направим последната, най-важна крачка в живота си – да дадем своя принос за израстване духа на българския народ!

Май, 2013